091-246-7394, 099-126-0999

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและกายภาพ | My Home Nursing Care > บทความน่ารู้ | ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง My Home Nursing Care > วิธีได้รับความคุ้มครองของผู้สูงอายุ​

วิธีได้รับความคุ้มครองของผู้สูงอายุ​

เมื่อผู้สูงอายุสูญเสียศักยภาพในการคิดอย่างชัดเจน มันส่งผลต่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพของพวกเขา หากคนที่คุณแคร์นั้นไม่สามารถคิดหรือตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพชัดเจนเกี่ยวกับสุขภาพ การเงินหรือด้านต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขา ความคุ้มครองนี้อาจจะเป็นขั้นตอนต่อไปที่คุณต้องการก็ได้

ความคุ้มครอง (Guardianship) คืออะไร?

หรือรู้จักกันว่าคือ ความเป็นผู้พิทักษ์ (conservatorship) ความคุ้มครองนั้นเป็นตัวเลือกหากบุคคลหนึ่งไม่สามารถใช้อำนาจการตัดสินใจทางกฎหมายสำหรับการรักษาสุขภาพหรือการเงินและบุคคลที่ไร้ศักยภาพเนื่องจากอายุที่มากขึ้นหรือเป็นผู้พิการ การที่จะเป็นผู้พิทักษ์หรือผู้คุ้มครองด้านกฎหมายของใครซักคน ได้ บุคคลนั้นต้องไปศาลกับบุคคลที่ไร้สมรรถภาพเพื่อให้ศาลได้ประกาศว่าเขาเป็นบุคคลที่ไร้ศักยภาพจริง หากบุคคลนั้นถูกประกาศให้เป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถแล้ว ศาลจะส่งต่อความรับผิดชอบในการบริหารการเงิน จัดการเรื่องที่พักอาศัยหรือการตัดสินใจทางการแพทย์ให้ได้

กระบวนการนี้อาจใช้เวลาและเงินมาก หากสมาชิกครอบครัวไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับความต้องการของความคุ้มครองหรือใครควรเป็นผู้พิทักษ์ มันอาจจะทำให้เป็นกระบวนการที่เจ็บปวด ใช้เวลาและใช้เงินเยอะได้

ใครที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้พิทักษ์ได้?

ในที่ไต่สวน ศาลจะตัดสินใจเองว่าบุคคลผู้นั้นเหมาะสำหรับบทบาทนี้หรือไม่ ในกรณีที่มีผู้ที่ต้องการเป็นผู้พิทักษ์มากกว่าหนึ่งคน ศาลจะตัดสินใจเองว่าบุคคลใดที่เหมาะที่สุดกับตำแหน่งนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย (เช่น พินัยกรรมหรือหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล) นั้นล้วนเป็นปัจจัยในการตัดสินใจครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

มีหลายรัฐที่ให้สิทธินี้ต่อคู่ครองของผู้ที่อยู่ในความคุ้มครองและสมาชิกครอบครัว เนื่องจากพวกเขาเป็นบุคคลที่คุ้นเคยกับความต้องการและความสามารถของบุคคลนั้นอยู่แล้ว หากญาติหรือเพื่อนไม่ยินยอมหรือไม่คู่ควรต่อบทบาทนี้ ศาลอาจจะแต่งตั้งผู้พิทักษ์มืออาชีพหรือผู้พิทักษ์ของรัฐขึ้นมาได้

เมื่อไหร่ที่เป็นเวลาที่เหมาะสมของความคุ้มครองสำหรับสมาชิกครอบครัว?

สองสิ่งที่ทำให้ความคุ้มครองเป็นความคุ้มครองที่เหมาะสม คือ หนึ่ง บุคคลต้องไร้สมรรถภาพทางร่างกายหรือจิตใจในการตัดสินใจสำหรับตัวของเขาเอง ส่วนสภาวะแวดล้อมอื่น เช่น บุคคลนั้นไม่มีเอกสารทางกฎหมายใด ๆ (เช่น พินัยกรรมชีวิตและหนังสือมอบอำนาจสำหรับการเงิน) ที่จะครอบคลุมการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและการเงิน

▪ หากบุคคลนั้นไม่ได้เตรียมหนังสือมอบอำนาจสำหรับการเงิน บุคคลนั้นอาจจะต้องมีผู้พิทักษ์

▪ หากบุคคลนั้นไม่มีคำสั่งทางการแพทย์หรือพินัยกรรมชีวิต บุคคลนั้นอาจจะต้องมีผู้พิทักษ์เพื่อตัดสินใจทางการแพทย์

▪ หากบุคคลนั้นมีคำสั่งทางการแพทย์ บุคคลนั้นอาจจะต้องมีผู้พิทักษ์เพื่อตัดสินใจเรื่องสุขภาพที่ไม่ครอบคลุมในคำสั่งทางการแพทย์ (หากคำสั่งทางการแพทย์นั้นไม่มีชื่อตัวแทนในการตัดสินใจเหล่านั้น)

▪ หากบุคคลนั้นมีหนังสือมอบอำนาจสำหรับการดูแลสุขภาพและการเงิน บุคคลนั้นอาจจะต้องมีผู้พิทักษ์เพื่อตัดสินใจเรื่องชีวิตส่วนตัวว่าบุคคลนั้นควรอาศัยอยู่ที่ไหน เป็นต้นหรือใครที่สามารถใช้เวลาอยู่ด้วยได้

*ผู้พิทักษ์คือคำศัพท์ที่ใช้ทางด้านกฎหมาย ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ดูแลบุคคลที่ศาลประกาศว่าเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

แหล่งที่มา: https://www.caring.com/articles/adult-guardianship

https://www.agingcare.com/articles/how-to-get-guardianship-of-elderly-parents-140693.htm

13-myhomenursing_com-AOM